Verkiezing ‘Vogel van het Jaar 2022'

 Vogel van het Jaar 2022 

De laatste maanden van 2021 breken aan, nog even mag de witte kwikstaart zichzelf de Vogel van het Jaar noemen. Met de verkiezing van de ‘Vogel van het Jaar’ zet Vogelbescherming Vlaanderen elk jaar twaalf vogelsoorten in de kijker. Hiermee willen wij zoveel mogelijk mensen betrekken bij ons dagelijks beschermingswerk. Het ene jaar zijn de laureaten tuinvogels, het andere jaar bos- of watervogels. Dit jaar is de keuze gevallen op akker- en weidevogels, een groep van soorten die het al vele jaren niet gemakkelijk heeft. Door veranderende landbouwmethoden zoals eerder en vaker maaien, door het verdwijnen van kruidenrijke akkerranden en lintvormige landschapselementen als heggen en bomenrijen en door het overmatig gebruik van pesticiden slagen deze vogels er steeds minder in om hun broedsel met succes te voltooien.

 

De intensivering van de landbouw in Vlaanderen heeft tot een sterke achteruitgang van de biodiversiteit in landbouwgebieden geleid. Om de biodiversiteit en meer specifiek vogelpopulaties op landbouwland te ondersteunen, sluit de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) reeds geruime tijd vijfjarige beheerovereenkomsten af met landbouwers. De toegepaste overeenkomsten beogen in te werken op de drie belangrijkste knelpunten voor vogelsoorten in het Vlaamse landbouwgebied: 1. gebrek aan geschikt broedgebied, 2. gebrek aan geschikt en voldoende zomervoedsel en 3. gebrek aan geschikt wintervoedsel (voor overwinterende soorten). Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) monitort sinds 2010 de landbouwvogels in opdracht van de VLM. Uit recente analyses van het instituut is echter gebleken dat de beheerovereenkomsten niet de verwachte resultaten opleveren.

 

Stem en win

Je stem uitbrengen kan enkel online via de website www.vogelvanhetjaar.be en dit ten laatste op 15 november 2021. Daarna worden de stemhokjes ontmanteld. Op die website kan je ook zien welke mooie, natuur-gerelateerde prijzen er kunnen worden gewonnen. De vogelsoort die de verkiezingen wint, krijgt een heel jaar lang de aandacht die ze verdient.

Geelgors (Emberiza citrinella)
Geelgors (Emberiza citrinella)
Gele kwikstaart (Motacilla flava)
Gele kwikstaart (Motacilla flava)
Grauwe gors (Emberiza calandra)
Grauwe gors (Emberiza calandra)
Grutto (Limosa limosa)
Grutto (Limosa limosa)
Kievit (Vanellus vanellus)
Kievit (Vanellus vanellus)
Kneu (Linaria cannabina)
Kneu (Linaria cannabina)
Patrijs (Perdix perdix)
Patrijs (Perdix perdix)
Roodborsttapuit (Saxicola rubicola)
Roodborsttapuit (Saxicola rubicola)
Scholekster (Haematopus ostralegus)
Scholekster (Haematopus ostralegus)
Tureluur (Tringa totanus)
Tureluur (Tringa totanus)
Veldleeuwerik (Alauda arvensis)
Veldleeuwerik (Alauda arvensis)
Wulp (Numenius arquata)
Wulp (Numenius arquata)

Bovenstaande foto's werden ter beschikking gesteld door:

Rollin Verlinde
Hugo Willocx
Jan Rodts
Yves Adams