Privacy statement

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Vogelbescherming Vlaanderen en Vivara natuurbeschermingsproducten doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vogelbescherming Vlaanderen en Vivara natuurbeschermingsproducten verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

Dit brengt met zich mee dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:


Vogelbescherming Vlaanderen vzw
Walburgstraat 37
9100 Sint-Niklaas
E-mail: info@vogelbescherming.be
BTW-nummer: BE 0478 895 037
RPR Gent, afd. Dendermonde


CJ Wildbird Foods Europe BV
Vivara Natuurbeschermingsproducten
Uitbreidingsstraat 84/3
2600 Berchem
Antwerpen
E-mail: info@vivara.be
BTW-nummerw: 0899.858.112


Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring is van toepassing op iedereen die deelneemt aan de verkiezing Vogel van het Jaar door zijn of haar stem uit te brengen.


Cookies

Wij maken voor onze website gebruik van cookies voor diverse redenen. Een cookie is een eenvoudig bestandje met gegevens dat wordt opgeslagen op uw computer, smartphone, tablet of ander toestel. Met behulp hiervan kan onze website u herkennen wanneer u weer langskomt. Cookies geven ons de mogelijkheid om onze website optimaal voor u in te stellen. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.


Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

 • Uw persoonsgegevens worden door Vogelbescherming Vlaanderen vzw verwerkt voor de uitvoering van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
 • Verzamelen contactgegevens potentiële donateurs (particulieren) (Gerechtvaardigd belang)
 • Verzamelen contactgegevens van particulieren met potentiële interesse in de thematiek (Ondubbelzinnige, actieve toestemming)
 • Administratie van contactgegevens van leden (Contractuele basis, Ondubbelzinnige, actieve toestemming)
 • Communicatie met leden (via nieuwsbrief, mailing, boekje,...) (Gerechtvaardigd belang)
 • Offline communicatie met deelnemers (promo en/of informatief) (Gerechtvaardigd belang)
 • Online communicatie met deelnemers (informatief voor activiteit waar men aan deelneemt) (Gerechtvaardigd belang)
 • E-mails en nieuwsbrieven naar geïnteresseerde particulieren (Ondubbelzinnige, actieve toestemming)
 • Bevraging en marktonderzoek bij leden (Gerechtvaardigd belang)

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken:

 • Voornaam, roepnaam, familienaam
 • Adres (privé)
 • E-mailadres (privé)
 • Telefoonnummer (privé)
 • Telefoonnummer (werk)
 • E-mailadres (werk)
 • Geboortedatum, leeftijd
 • Lidmaatschap Vogelbescherming Vlaanderen

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.


Hoe lang houden we uw gegevens bij?

Vogelbescherming Vlaanderen vzw en Vivara natuurbeschermingsproducten bewaren uw persoonsgegevens maximaal twee jaar na deelname aan deze wedstrijd. Na verloop van die verjaringstermijn worden de gegevens verwijderd.


Uw rechten omtrent uw gegevens

 • U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
 • U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvol-ledig zijn.
 • U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.
 • U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.
 • Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden. Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uit-schrijfmogelijkheden in e-mails).
 • Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
 • Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
 • Er worden geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Hoe beschermen we uw gegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking (...inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking...).


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming:
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
commission@privacycommission.be


Wijzigingen aan onze privacyverklaring

Vogelbescherming Vlaanderen en Vivara natuurbeschermingsproducten kunnen deze privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 22/09/2022.

Dit cookie- en privacystatement is opgesteld onder de verplichtingen van de GDPR wetgeving: art. 10 of the European Directive 95/46 / EC and the provisions of European Directive 2002/58 / EC, as well as the revision in Directive 2009/136 / EC regarding cookies.